Login

Informace pro rodiče a žáky

Mimoškolní aktivity a soutěže

Žáci ZŠ Vimperk mají možnost zapojení do zájmových kroužků  DDD Vimperk i Volary a mohou navštěvovat ZUŠ.
 
Sportovní soutěže a aktivity, jichž se žáci každoročně zúčastňují:
 • školní, okresní a krajské kolo SHM
 • školní a okresní kolo dopravní soutěže
 • 2x ročně probíhá cvičení v přírodě
 • turnaj v pexesu
 
Výtvarné soutěže:
 • děti malují do aktuálně vyhlášených soutěží
 
Zájezdy:  
 • divadelní představení v divadlech: Č. Budějovice, Č. Krumlov, Praha
 • účast na akci „Chceme žít s Vámi“ – Praha
 • účast na Matějské pouti
 • školní a třídní výlety v závěru školního roku
 
Projektové dny:
 • Den Země
 • Karneval
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční besídka
 • Slavík - pěvecká soutěž
 
      Škola se zaměřuje spíše na krátkodobé akce, protože dlouhodobější kulturně-vzdělávací či sportovní pobyty narážejí na problémy finanční, zejména u sociokulturně znevýhodněných rodin. Jedná se o problém nezaměstnanosti a s tím související nedostatečné finanční zázemí. Pro financování divadelních představení a zájezdů se nám zatím daří úspěšně sehnat sponzory.
 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Od roku 2005 je na škole ustanovena Rada školy
 
Rodiče mohou školu navštívit
 • v době konzultačních hodin vyučujícího
 • v době třídních schůzek
 • v době dnů otevřených dveří
 • kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícími, kdy se aktuálně řeší vzniklé problémy
 • důležité informace jsou na úřední desce, umístěné při vstupu do školy
Výchovná poradkyně        
 • poskytuje pro vycházející žáky a jejich rodiče informace týkající se výběru vhodného učebního oboru
 • výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran (rodiče-žák-třídní učitel- VP-protidrogový koordinátor). Cílem je stanovení pravidel  spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi účastněnými stranami.
Policie ČR, Městská policie Vimperk (Volary)
 • řešení problémových situací z oblasti trestní a přestupkové.
 
PPP Prachatice
 • besedy, prožitkové programy v oblasti prevence patologických jevů a v oblasti drogových závislostí
 
OSPOD Vimperk (Prachatice)
 • řešení výchovných problémů žáků školy
 
SPgŠ,VOŠ Prachatice
 
ZSF JU Č. Budějovice 
 • studenti těchto zařízení docházejí na školu na náslechy, vykonávají zde jednodenní či souvislou pedagogickou praxi.
 
Městská knihovna Vimperk 
 • možnost exkurzí, spolupráce při prezentaci žákovských prací  a výrobků
 
Středisko CHKOŠ                   
 • škola hojně využívá nabídku výchovně-vzdělávacích programů s cílem přiblížit žákům přírodu Šumavy a  prohloubit pozitivní vztah k ní.     
Spolupráce s nejrůznějšími institucemi žákům ukazuje, že nejen škola vyžaduje dodržování určitých norem (školní řád), ale i v životě je třeba dodržovat zákony a nařízení. Vzájemná součinnost školy, organizací a rodičů napomáhá dosáhnout cílů výchovně vzdělávacího procesu.
 
 
 
1. 6. ŠKOLNÍ DRUŽINA - Charakteristika
 • ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostor – a to třídu v prvním patře školy, která je nově vybavena novým nábytkem (skříně, stoly a židle dvou typů velikosti). Je prostorná a slunná, uspořádání odpovídá potřebám dětí mladšího i staršího věku.
 • Prostor umožňuje individuální i kolektivní činnosti dětí, dává příležitost k odpočinku, iniciuje spontánní, zájmové, organizované aktivity a je upraven tak, aby se odlišovaly od vybavení školních učeben.
 • Výzdoba ŠD je složena převážně z prací dětí, obměňována dle různých námětů a ročních období. Materiální vybavení je přiměřené.
 • Pro zájmové činnosti využívá ŠD další prostory školy – tělocvičnu, kuchyňku a počítačovou třídu. 
 • Vybavením ŠD jsou hračky, stolní hry, stavebnice Merkur, puzzle, stavebnice, stolní kopaná, televize a videopřehrávač. K dispozici je magnetofon, zobcové flétny, elektronické varhany a je zde také možnost zapůjčení knih ze školní knihovny.

RYCHLÝ KONTAKT

Základní škola

1. máje 127
š.r. 2019-2020
SŠ Nerudova 267, Vimperk
385 01 Vimperk
Vimperk:
388 415 915 - budova v rekonstrukci
730890663 - služební mobil
Volary:
U Nádraží 512
384 51
Volary:
388 333 162
733128969

Novinky

obrázek
obrázek
ZŠ praktická a speciální Vimperk a Volary

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy