Login

Školní vzdělávací program

Celá podoba školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v kanceláři školy

Zaměření školy

Co chceme a kam směřujeme
·   vytvořit klidné a nestresující prostředí pro rozvoj dovedností, vědomostí a vztahů ve škole, mezi žáky navzájem, mezi žáky a vyučujícími a také mezi pedagogickými pracovníky. To vše, pokud možno, v klidu s rozvahou a s úsměvem, protože
 „ S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“ (motivační název ŠVP).  
·   respektovat specifika jak ve výchově, tak ve vzdělávání.
·   zaměřit se na individuální vývoj našich žáků podle jejich osobních možností vzdělávacích i výchovných.
·   věnovat zvýšenou pozornost žákům z nevhodného sociokulturního prostředí a pomoci jim v začlenění do kolektivu a zvládnutí učiva především za pomoci vyučujících a školní družiny.
·   umožnit výchovu a vzdělání nejen žákům s mentálním postižením, ale i žáků s kombinovaným postižením (mentální + tělesné, mentální + sluchové, mentální + řečové a mentální a zrakové).
·   respektovat heslo, že každé dítě je na své úrovni vzdělavatelné.
 
Škola pro život
chceme:
·   žáky učit takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na rozvoj pracovních dovedností.
·   zavádět do výuky efektivní metody výuky, kterými povedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu a k sounáležitosti ke kolektivu.
·   vzhledem k sounáležitosti k EU, zavést výuku cizího jazyka.
·   vést žáky k volbě povolání, za tímto účelem budeme preferovat výuku pracovního vyučování a pracovních činností ve všech vyučovacích předmětech.
·   vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, tudíž budeme podporovat výuku na počítačích a jejich využití.
·   vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve školním řádu.
·   vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání.
·   klást důraz na rozvoj komunikace, sebeobsluhy, rozvoj forem společenského styku, rozvoj sociální zdatnosti a sebevědomí žáků s ohledem ne individuální možnosti žáků.
·   vést žáky ke vzájemné toleranci, respektování odlišností, k utváření pěkných vztahů k respektování autorit a svobody ostatních lidí.
 
Škola pro všechny
chceme:
·   uplatňovat individuální přístup k žákům, respektovat jejich zdravotní stav, mentální úroveň a sociokultirní prostředí.
·   připravit žáky na vstup do života a co možná nejvhodnější zvolení učebního oboru, aby byl zohledněn zdravotní stav i mentální úroveň žáků.
·   Vést žáky k seberealizaci při sportu (sportovní hry mládeže a plavání) a v uměleckých činnostech (výtvarné a hudební).
·   Spolupracovat s rodiči žáků, vtáhnout je do dění školy návštěvou různých kulturních vystoupení a prezentací výsledků činností žáků při pracovním vyučování.

Výchovné a vzdělávací strategie

Přehled KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ stanovených RVP ZV – LMP
  (KK/počet TO, každý TO je označen číslem pro jednoznačnost při tvorbě VVSŠ a VVS u předmětů)
 
1. k učení   KKU/7
Na konci základního vzdělávání žák:
·    (11) využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
·    (12) pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
·    (13) poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
·    (14) používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
·    (15) dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
·    (16) chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
·    (17) uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
 
2. k řešení problémů  KKP/6
Na konci základního vzdělávání žák:
·    (21) vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
·    (22) řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
·    (23) přijímá důsledky svých rozhodnutí
·    (24) nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
·    (25) dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
·    (26) dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
 
3. komunikativní   KKO/7
Na konci základního vzdělávání žák:
·    (31) vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
·    (32) rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
·    (33) využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
·    (34) zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
·    (35) vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
·    (36) využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
·    (37) využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 
4. sociální a personální   KSP/7
Na konci základního vzdělávání žák:
·    (41) posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
·    (42) má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
·    (43) respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
·    (44) rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
·    (45) navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
·    (46) uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
 
5. občanské  KOB/5
Na konci základního vzdělávání žák:
·    (51) zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
·    (52) zvládá běžnou komunikaci s úřady
·    (53) chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
·    (54) chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
·    (55) dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
 
6. pracovní   KPR/8
      Na konci základního vzdělávání žák:
·    (61) zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
·    (62) má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
·    (63) dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
·    (64) pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
·    (65) je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
·    (66) reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
·    (67) má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
·    (68) využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění

RYCHLÝ KONTAKT

Základní škola

1. máje 127
š.r. 2019-2020
SŠ Nerudova 267, Vimperk
385 01 Vimperk
Vimperk:
388 415 915 - budova v rekonstrukci
730890663 - služební mobil
Volary:
U Nádraží 512
384 51
Volary:
388 333 162
733128969

Novinky

obrázek
obrázek
ZŠ praktická a speciální Vimperk a Volary

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy