Základní údaje

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a Základní škola Nerudova 267, Vimperk,odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk
Jméno a příjmení ředitele Ing. Petr Žuravský
Telefon – vedoucí pracovník
Mgr. Švehlová, ZŠ Vimperk
Telefon – vedoucí pracovník
Mgr. Tuháčková, ZŠ Volary
388415915

388333292 – ZŠ Volary, kde Vás přepojí na pí. Mgr.Tuháčkovou
E-mail na vedoucího pracovníka
Mgr. Švehlovou
zspvimperk@seznam.cz
Jméno a příjmení školního metodika prevence Škvrnová – Vimperk
Jírovcová – Volary
Telefon 388415915 – Vimperk
388333292 – Volary
E-mail   zspvimperk@seznam.cz
Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Švehlová – Vimperk
Mgr. Tuháčková – Volary
Telefon  388415915 – Vimperk
 388333292 – Volary
E-mail   zspvimperk@seznam.cz

Použité zkratky:

MPP – Minimální preventivní program

SPJ – Sociálně patologické jevy

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

1. Sociální a jiné okolí školy

(Zmapovat a stručně popsat místní specifika týkající se SPJ, specifika žáků navštěvujících školu, jaké jsou silné a slabé stránky ve spolupráci s okolím školy – místními odborníky z NNO, lékaři, Polici ČR, kurátory pro mládež… v oblasti prevence a řešení SPJ.)

Nejvíce se zabýváme záškoláctvím, nedodržováním léčebného režimu, nevhodným chováním žáků mezi sebou,    šikanou, podáváním alkoholu mladistvým..Spolupráce je velmi dobrá s dětskými lékaři, policií i s kurátory a soc, pracovnicemi, zatím vždy spolupráce zafungovala.Více také budeme spolupracovat se SPC Strakonice.

2. Informace od pedagogů

(Jak hodnotí pedagogové situaci v oblasti SPJ na škole? Na jaké jevy by se měla škola zaměřit?             S čím mají pedagogové největší problémy? Co by třídní učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily SPJ v třídních kolektivech?… Jakým způsobem byly informace získány – např. diskuse                  v rámci pracovních porad, dotazník…)

V rámci pracovních porad se vždy probírají jednotlivá třídy a jejich potíže, pokud se jedná o závažnější přestupky, jsou projednány ihned.Škola by se měla zaměřit na prvenci záškoláctví a šikany, v jako nový problém se ukazuje podávání alkoholu mladistvým.Pedagogové naší školy jsou dobře s SPJ seznámeni a znají situaci ve svých třídách.Informace jsou získávány na pracovních poradách i mimo ně, většinou se vyučující snaží nastalé situace dát ve známost ostatním pedagogům i vedení.

3. Informace od rodičů

(Jak hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole? Co dělá podle nich největší starosti jejich dětem – žákům školy? Na jaké jevy by se měla škola podle nich zaměřit? Jakým způsobem byly informace od rodičů získány – např. diskuse v rámci třídních schůzek, dotazník…)

Informace od rodičů jsou získány na tř. schůzkách a také ind. pohovory.Pokud se nějaké problémy vyskytnou, tak jsou řešeny ihned třídními,VP i řed. školy. Nejvíce dělá dětem starost, jak se k nim ostatní chovají, někdy chodí do školy i s problémy, které se odehrají mino vyučování, i těmi se zabýváme.

4. Informace od žáků

(Jaká je situace v oblasti  výskytu SPJ na škole z pohledu žáků? Jak hodnotí sociální klima školy a své třídy? Co by potřebovali k větší spokojenosti ve škole? Jakými způsoby byly tyto informace získány – např. schránka důvěry, diskuse v rámci vyučovacích  hodin, dotazník, …)

S žáky se vedou rozhovory jednak v hodinách a i při různých příležitostech – přestávka, vycházka…Zdá se, že jsou ve škole spokojené, v diskusích spíše hovoří o tom, že by chtěli hernu, nové počítače,někdy se narazí v různých neformálních rozhovorech na jevy jako je kouření marihuany, alkohol,  předčasný sex. Stává se, že pak přijde nějaký žák za vyučujícím a řekne, že ví o někom, kdo má takovéto problémy, někdy to jsou i samotní rodiče.

5. Hodnocení MPP minulého školního roku

(S jakými SPJ ve škole byl největší problém, jaké jsou předpovědi  do budoucnosti, co se osvědčilo a co se neosvědčilo – vyhodnocení provedených preventivních aktivit, zvážit v čem dál pokračovat a co naopak ukázalo jako neefektivní,…)

Ńejvětší problémy byly v záškoláctví, šikaně  a agresivním chování.Vzhledem k tomu, že agresivní žáci opustili naši školu, jeví se situace nyní lépe,ovšem co se týče záškoláctví, nevidím velký posun k lepšímu, neboť se jedná o stále stejné rodiny,které mnoho nespolupracují . Povedlo se zapojit hodně žáků do kroužků, které jsou při škole.Také máme žáky, kteří mají velké potíže v chování doma, rodiče chtějí od nás pomoci, někdy ovšem nejsou schopni dotáhnout do konce různá vyšetření, terapeutické skupiny, které jim navrhneme atd. 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

(Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit…)

Seřadit si cíle podle priorit školy, které by měly být dány jejich závažností, na základě zmapování situace ve škole. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální preventivní program.)

Cíle:

Sledovat docházku

Všímat si chování a nálad žáků ve škole i mimo školu

Pokračovat rozhovory se žáky i rodiči

Spolupracovat se všemi složkami,které se na prevenci podílí

Sledovat žáky s problematických rodin

Nabízet pomoc rodinám, které to potřebují

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

(Vycházejte z cílů stanovených v předchozím Bodě B.Konkretizujte v následujících bodech  účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů  výše stanovených dosáhnout.)

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

1. V oblasti přímé práce pedagogů

(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky – způsob řešení výskytu SPJ ve škole…,vzájemná spolupráce pedagogů….)

Spolupráce je velmi dobrá, pokud budou nabízeny smysluplné semináře, jistě je vyučující využijí, ze strany vedení školy máme vždy podporu v akcích, které jsou žákům, rodičům nebo veřejnosti ku prospěchu

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ

(V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližný datum realizace.)

Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor – organizace, odborník Počet školených pedagogů
Šikana 6 listopad   1
         
         
3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ

(V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.)

Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor – organizace, odborník
Poruchy chování   Po celý rok  
Psychologie pro učitele      
Šikana ve škole      

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

(Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací,… vychází z vyhl. č. 72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy „preventivní tým“, v rámci kterého se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci aktivit  v prevenci SPJ. Pokud jej na škole nemáte, zvažte jeho založení. Uveďte kdo je jeho členem, jak často budou probíhat porady, kdo co bude dělat,…)

Informace jsou u nás předávány na pracovních poradách, ale i mimo ně.Záleží na situacích a na tom jestli učitel chce řešit záležitosti sám či ne. Většinou mluvíme o problémech ihned a pokud možno je i řešíme. Při realizaci prevence má každý na starost nějaké akce a pracujeme společně, spolupráce je velmi dobrá a vzhledem k velikosti naší školy i nutná.                                                                                      

Počty pedagogických pracovníků Celkem:9 Podílející se aktivně na prevenci  Nepodílející se aktivně na prevenci
Vedení školy: 1 1  
Z toho učitelé 5 5  
Vychovatelé 1 1  
Mistři odborné výchovy 0 0  
Asistent pedagoga 5 5  

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP

(Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkám a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), kde(v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o práci ŠMP a kontaktem, informování rodičů o možnosti zapojit se do prevence ve výuce i mimo ni – lékaři, policisté, právníci…)

ŠMP se představuje na první třídní schůzce, dětem při zahájení školního roku.Konzultační hodiny jsou ve středu v 10 hodin ve sborovně. Po domluvě kdykoli,na nástěnce je kontakt na ŠMP, telefony na lékaře, linku bezpečí, je zde napsáno,s jakými problémy se dítě může svěřit. Také je tento plán na www stránkách naší školy

2. Aktivity pro rodiče

(Přednášky a besedy na téma prevence SPJ – vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP)

Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející
Třídní schůzky  Září,listopad,leden,duben.červen ŠMP,VP, TU,ŘŠ
     
     
3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu
Vystoupení na vánoce,školní besídka a pro SI prosinec Škvrnová, Mgr. Švehlová, Mgr. Fleischmanová, Mgr. Zahradníková, Gubaniová, Novotná
Sportovní hry květen TU
     

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

(Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT – „Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení“- který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých ročnících (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13) a z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP.)

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

(Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde(v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis…) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí – ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti,…) ho mohou kontak

ŠMP se představuje na začátku školního roku hlavně novým žáků. Na nástěnce jsou vypsané konzultační pondělí v 10h, ale je řečeno, že mohou přijít kdykoli, V rámci  školního řádu jsou dětem vysvětlena práva a povinnosti,jsou seznámení s tím, že učitelé jim mohou hodně pomoci v problémech, které mají třeba i mimo školu.

    Vždy je nutné dbát u nás na srozumitelnost a jasné znění školního řádu, se kterým jsou seznámeni nejen žáci, ale i jejich rodiče, kteří jeho přečtení stvrzují svým podpisem. 

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

Aktivity které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů,…)

1. – 3.ročník

4.ročník

Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) Učitel
Přírodověda  Hygiena ,lidské tělo, poškozování zdraví(předávání informací,škodlivost alkoholu, drog, co je to závislost), sebeúcta, nikdo nemá právo se tě dotýkat, když ty nechceš, projevy dospívání. Mgr.Fleischmanová
Český jazyk a liter. výchova  Rasismus, všichni lidé jsou si rovni( rozhovor, slohové práce, knihy autorů jiných ras a národů)Nácvik různých situací- potřebuji pomoci, jsem doma sám, volám telefonem o pomoc,nabízím pomoc někomu… Mgr. Švehlová
Hudební a řečová výchova, pracovní výchova Hudba jiných etnik (ukázky , poslech a zpěv)Umím si poradit( modelové situace)Pomoz mi, ať to dokážu sám(výrobky, které žáci mohou zvládnout sani nebo s pomocí) HV – Škvrnová PV  

5. ročník

Český jazyk, LV a sloh  Hrdinové knih a filmů( výběr a rozhovory o vlastnostech lidí, jejich schopnostech, čeho dosáhli)Vzájemná komunikace(dramatizace a hra)  bez žáků
Přírodopis Dospívání, péče o zdraví a co nám škodí(zprostředkování informací)  
Hudební výchova Ukázky hudebních produkcí jiných etnik(poslech, zážitk pedagogika,spojeno s malováním)  
Občanská výchova Rodina , hospodaření s financemi  

6.ročník

Český jazyk,LV, sloh Správně se rozhodni(navození různých situací s možností výběru řešení)- obhájení vlastního názoru Škvrnová
Přírodopis Lidské tělo, dospívání,     sexualita(zprostředkování informací) Mgr. Zahradníková
Občanská výchova Postoje k rodině, práci, vztahy mezi lidmi( rozhovor, informace, samostatná práce  Škvrnová
Informatika Práce na PC(samostatná práce, zvládnutí techniky – sebevědomí)  Škrnová  

7. – 9.ročník

Přírodopis Lidská společnost(informace, samost.práce) Škvrnová
Zeměpis Svět se zmenšuje( hry – cestování, zvyky jiných národů a národností)  Mgr. Zahradníková
Občanská výchova Vztahy mezi lidmi, láska, přátelství( modelové situace)Volba povolání(informace, rozhovor, orientace)  Škvrnová
Český jazyk,sloh Zvládnutí různých dokumentů, dotazníků(informace, samostatná práce)  Škvrnová

2.-5.ročník

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) Realizátor
Vztahy ve skupině(beseda,hry)alkoholimus PP Phenix
Nebezpečí drog(beseda)  PČR
   

6.-9.ročník

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) Realizátor
 Trestní odpovědnost(beseda) PČR
Drogy,závislosti(interaktiv. beseda, hry)  Phenix
Předčasný sex   

*)Přidejte řádky podle potřeby

2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

(Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP  např. pomocí dotazníku, diskuse  atd. – viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance,… na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.)

SPJ který bude řešen:Záškoláctví  
Jak byla situace zjištěna:sledováním žáků mimo školu
Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:Soc.pracovníci, RŠ,VP.TU
Kdy bude situace řešena:celoročně
S použitím jakých metod bude intervence vedena:Pphovor, vých. komise
Způsob ověření efektivity intervence:Sledováním docházky
 

(Další tabulky přidejte podle potřeby.)

2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žák, tříd najednou)

Název aktivity, akce Datum  Realizátor
     
     
     

*)Přidejte řádky podle potřeby

2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky

(Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce,…)

Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu
     
     
     

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ

(Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.)

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Popis opatření vedoucích ke zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, …, způsob většího zapojení okolí do činnosti školy)

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
Osv p.Seberová.Korbelová- Bláhová  
PČR p. Sovová  
MěP    
Phenix    
Lékaři Mudr.Weigartová,Mudr.Řezníková  
Svaz invalidů p. Havrdová  
Centrum pro rodinu Budulínek    
VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

(vedení vlastních záznamů o: výskytu SPJ ve škole v daném školním roce, vzdělávacích akcí pro pedagogy, preventivních aktivitách pro žáky… Jakým způsobem se budou tyto aktivity vyhodnocovat např. dotazník, diskuse… +  zpracování závěrečné zprávy o plnění MPP)

Aktivity se budou vyhodnocovat průběžně na pedag radách,pracovních poradách. Evidence  SPJ bude u každého žáka zapsána v pedagogických denících, souhrn bude v zápise z ped. rad  a v hodnocení ŠMP.Způsob vyhodnocení bude diskusí.
VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
  Datum Podpis ředitele/ředitelky školy
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 19.10.2016  
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 20.10.2016