Žáci:

1. Budova školy se otevírá:

 • Vi: v PO – 6.35 hod., Út – PÁ – 6.45
 • Vo: v 7.45 hod

2. Dozor nad žáky vykonává:

 • Vi : v přízemí v době: 6.45 -7.45 vychovatelka
 • v poschodí v době: 7.40-7.45 učitelé
 • Vo: učitelé

3. Vyučování začíná:

 • Vi : v 7.45hod.
 • Vo : v 8.00 hod

4. Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději 10 min. před vyučováním. Pozdní příchod je povolen dojíždějícím žákům, kterým přijíždí autobus (vlak) těsně před začátkem vyučování. Žáci jdou ihned od autobusu (vlaku) do školy.

5. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně a odcházejí do ŠD v přízemí. Do třídy jdou vždy přezuti. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten zakázán. Šatny jsou stále uzamčeny, kontrolu provádí:

 • Vi : učitelé, vychovatelka, asistentka pedagoga
 • Vo : učitelé, asistentka pedagoga

6. Po zazvonění žák zaujme své místo a vyčká příchodu učitele.

7. Žáci chodí do školy čistí, upravení a ve vhodném oblečení (dívky nenosí hluboké dekolty, boty na podpatku, příliš krátká trička, žáci po budově školy a ve školní jídelně nenosí na hlavách šátky a čepice, nelíčí se).
Není dovoleno nosit na oblečení symboly naznačující rasovou nesnášenlivost a násilí. Pokud toto bude u žáků zjištěno, má učitel právo předměty odebrat a předat pouze rodičům.
Žáci nesmějí manipulovat s topnými tělesy, otevírat okna (větrání tříd zajistí ped.pracovník), nosit do školy nevhodné předměty ( míče a míčky ), zákaz kopání po chodbách, nože, řetězy, erotické časopisy…), různé cennosti a větší obnosy peněz. Pokud má žák ve škole více peněz, má možnost si je uschovat u svého třídního učitele. Nenosí do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz.

8. Žák je povinen se ve škole chovat slušně: nepíská, neohrožuje spolužáky ostrými předměty (tužky, kružítka, špendlíky), nebouchá dveřmi, nehází nábytkem ani jinými předměty, nepoužívá vulgární slova, při vyučování nežvýká a nesvačí. Pití je povoleno. Pokud dojde k úmyslnému poničení školního majetku, zákonní zástupci zajistí či uhradí opravu dané věc či předmětu. Žáci se nesmějí vzájemně šikanovat a ubližovat si. Chovají se tak, aby neohrožovali zdraví své a ostatních. V případě neadekvátního chování či hysterického chování si škola vymezuje právo pomoci odborné instituce (Policie, lékař). Žáci se chovají na veřejnosti vhodně a důstojně, neohrožují a neobtěžují spoluobčany a cizince.

9. Zaměstnance školy oslovuje “ pane, paní “ s označením pracovního zařazení (paní učitelko, paní vychovatelko, paní asistentko, pane školníku…)

10. O malé přestávce se žáci nezdržují na chodbách. Výjimku tvoří: WC, příprava pomůcek na vyučování.

11. O velké přestávce se mohou žáci:

 • Vi: procházet po chodbě, ale nesmí vstupovat do cizích tříd. Žáci bezvědomí dohlížejícího učitele nepřecházejí do přízemí a naopak.
 • Vo: procházet se po chodbě u tříd ZŠp, ale nesmí vstupovat do cizí třídy, v žádném případě se nezdržují na schodišti a neopouštějí vyhrazené prostory. Za příznivého počasí mohou žáci trávit velkou přestávku v atriu školy, kde se řídí pokyny dozírajícího učitele. Dozory nad žáky zajišťují pracovníci školy dle rozpisu dohledů zveřejněných na chodbách, sborovně a ředitelně školy.

12. Před vstupem do sborovny a kanceláře zástupkyně ředitele, žák zaklepe a čeká na vyzvání.

13. Služba ve třídě dbá na včasnou přípravu pomůcek a na úklid třídy. Po ukončení vyučovacího dne si každý žák uklidí své místo a pod dozorem vyučujícího opustí třídu a školu.

14. Používání mobilů ve škole je zakázáno. Pokud žák mobil donese, dá si ho hned ráno před vyučování do úschovy k třídnímu učiteli či zástupkyni ředitele školy a na konci vyučování si ho vyzvedne. Škola neručí za případné poničení či odcizení mobilu.

15. Žáci jsou povinni chránit své zdraví. Žákům není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, zneužívat další návykové látky a spolupodílet se na jejich distribuci. Nenavštěvují taneční zábavy či jiné akce určené dospělým. Ve večerních hodinách se nezdržují venku. Žáci hlásí ihned pedagogickým pracovníkům ztráty, nálezy, nevolnost či úraz.

16. K lékaři chodí žáci v doprovodu dospělé osoby s vědomím třídního učitele. Pokud jsou nemocní, dbají dodržování léčebného režimu ( nemocným žákům není dovoleno chodit venku, pokud to nedodrží bude se jednat o porušení léčebného režimu a tudíž o neomluvenou absenci).

17. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující, jeden den třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění jednoho a více dnů rodiče podávají písemnou žádost.

18. Rodiče jsou povinni nepřítomnost ve škole omluvit do 48 hod. písemně nebo telefonicky a později doložit lékařským potvrzením do žákovské knížky. Každá nepřítomnost musí být omluvena lékařem. Neomluvená absence : při10 neoml.hod. – rodiče pozvání na pohovor s tř. učitelem, do25 neoml. hod. – rodiče pozváni na jednání vých. komise za přítomnosti pracovníka OSPODu., nad 25 neoml. hod. – jednání komlse péče o dítě, oznámení přestupkové komisi městského úřadu, opakovaná absence – jednání na Policii ČR.
NTU ( napomenutí třídního učitele ) – při 12 neoml. hodinách
DTU – důtka třídního učitele – při 24 neoml. hodinách
DŘŠ – důtka ředitele školy – při 6 neoml. dnech
při více než 39 neoml. hodinách – jednání s orgány péče o dítě a Policií ČR
snížený stupeň z chování2 při 40 – 59 neoml. hodinách
snížený stupeň z chování 3 při více než 60 neoml. hodinách

19. V případě výskytu vší neprodleně informovat školu a zajistit důkladné odvšivení dítěte. Dítě může nastoupit zpět do školního kolektivu, pokud je bez vší a hnidZa vzorné chování, docházku, plnění škol.povinností, příkladné činy a reprezentaci školy v různých soutěžích obdrží žák pochvalu.

Pravidla hodnocení chování žáka:
Chování žáka ve škole i na akcích pořádaných školou se používá hodnocení stupni (1 – 3). Při porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi uložit NTU, DTU, DŘŠ a snížený st. z chování.

 

 • žák bude za čtvrtletí z každého předmětu vyzkoušen nejméně 2x ústně
 • součástí hodnocení je i snaha žáka, připravenost a přístup ke vzdělání Pravidla hodnocení vzdělání žáka:
 • výsledky žáka budou hodnoceny tak,aby byla zřejmá, jasná a srozumitelná úroveň vzdělanosti
 • žák je klasifikován v ZŠp známkou 1 – 5 v ZŠs slovně
 • celkové hodnocení se vyjadřuje: prospěl s vyznamenáním průměr 1,5 nesmí být klasifikován stupněm 3 prospěl nesmí být klasifikován stupněm 5 neprospěl je klasifikován stupněm 5 výsledky prací v zájmových útvarech se hodnotí: pracoval úspěšně, pracoval
 • žák smí opakovat post.ročník na I.stupni 1x na druhém stupni 1x
 • opravné zkoušky jsou komisionální
 • žákům 9.p.r. bude v pololetí vydáno výstupní hodnocení
 • rodiče jsou písemnou formou informováni o prospěchu a chování žáka I. a III.čtvrtletí v žákovské knížce II. a IV.čtvrtletí vysvědčením

20. Při výuce Pv, Tv a informatiky jsou dodržovány pracovní řády a specifické předpisy příslušné učebny.Žáci chodí na výuku těchto předmětů vhodně oblečeni a vždy pod dozorem vyučujícího. Vyučující poučí žáky vždy o BZP při práci.

21. Žáci mají právo na vzdělání v pěkném a zdravém prostředí.

22. Žáci mají právo na učebnice a základní pomůcky, které pečlivě opatrují. Náhradu za poničení hradí rodiče.

23. Žáci mají právo obrátit se s jakýmkoli problémem na tř.učitele, vých. poradce, protidrogového koordinátora nebo řed.školy.

24. Žáci mají právo být o všem včas informováni tř.učitelem i ostatními pracovníky školy.

25. Žáci mají právo slušně vyslovit svůj názor a konzultovat ho s vyučujícími.

Školní řád – žáci,  byl projednán a schválen ped. radou 28.8.2019
Školní řád – žáci,  byl projednán a schválen 16.11.2018 Školskou radou

Pracovníci školy:

pedagogičtí pracovníci:

1. přicházejí do školy nejpozději 15 min před zahájením výchovně vzdělávací práce 

2. pokud se pracovníci z vážných důvodů nemohou dostavit do školy,sdělí příčinu nepřítomnosti řed. školy do 15.min před vyučovací hodinou(telefonicky či jiným způsobem) pokud jde pracovník k lékaři,nebo má jiné úřední jednání v pracovní době,vždy předloží pozvánku a vyzvedne si propustku a potvrzenou ji odevzdá řed.školy. Jeho nepřítomnost bude vedena jako překážka v práci s náhradou mzdy

 3. vyučující vstupuje do hodiny se zvoněním,stejně tak vyučovací hodinu končí 

4. pokud vyučující zastupuje nepřítomného ped. pracovníka,vyučuje danému předmětu dle rozvrhu a zástupkyni ředitele odevzdá písemnou přípravu na tuto hodinu

 5. po vyučovací hodině prohlédne vyučující třídu,zabezpečí úklid pracovních míst žáků,odnešení pomůcek a jejich uložení do kabinetů,překontroluje uzavření oken a vodovodního kohoutku 

6. pokud vyučování probíhá mimo školní budovu,oznámí to pedagogický pracovník řed. školy před zahájením vyučování a zapíše do sešitu vycházek a exkurzí,který je uložen ve sborovně

 7. věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí,dětem se zdravotními problémy,berou ohled na výsledky lékařských vyšetření,výsledky pedagogicko-psychologických vyšetření a na sdělení rodičů o žákovi

 8. zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech,které přímo souvisejí s výchovnou a vzdělávací prací 

9. při úrazu poskytnou žákovi první pomoc,zajistí ošetření žáka lékařem,nahlásí událost řed. školy a rodičům. O urazu učiní záznam do knihy úrazů a vyplní předepsané formuláře 

10. dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody 

11. sledují zdravotní stav žáka a v případě náhlé změny ihned informují řed. školy a zajistí lékařskou pomoc,vyrozumí též rodiče žáka třídní učitelé zajistí,aby každý žák měl v ŽK: rodné číslo,adresu,zdravotní pojišťovnu a tel.číslo rodičů 

12. pravidelně informují zákon.zástupce žáka o prospěchu a chování žáka,sdělují všechny závažné změny v  prospěchu i chování 

13. nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování jejich soukromých záležitostí,nesmí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu školy,nesmí je samotné posílat k lékaři,do šatny.. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem,včetně přestávek, stravování a zájmových útvarů  pořádaných školou

 14. po skončení vyučování převede vyučující žáky do šatny,předá vychovatelce ŠD nebo učitelům,kteří mají dozor na obědě,dohlédne na odchod žáků,kteří se nestravují nebo kteří již ukončili vyučování, dbají též pořádku v šatně

 15. sledují přehled suplování -vždy po příchodu do školy a před odchodem domů 

16. v prostorách, školy se nekouří,dále je přísný zákaz držení,distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy 

17. k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze rychlovarnou konvici ve sborovně nebo sporák ve cvičné kuchyňce,při odchodu ze školy vždy tyto el.spotřebiče vypnout ze zásuvky 

18. telefonické hovory omezit na minimum,všechny soukromé hovory evidovat v sešitě tel. hovorů a zapsat jejich úhradu 

19. vstup cizí osoby do školní budovy se hlásí zástupkyni ředitele školy 

20. odpovědnost za ztrátu věcí: při příchodu do školy si ped. pracovníci odkládají své osobní věci ve sborovně(věšáky,botník,stolek a vlastní židle),pokud dojde ke ztrátě a ztracená věc nebude na těchto místech nebude poskytnuta náhradapokud bude učitel vybírat peníze na akce školy,je povinen denně odevzdat obnos + seznam žáků do ředitelny,pokud tak neučiní a dojde ke ztrátě škola za tuto ztrátu nenese odpovědnost pokud má učitel u sebe větší obnos vlastních peněz má možnost si je též uložit do pokladny v ředitelně, pokud toto nedodrží a dojde ke ztrátě je mu uhrazena částka do výše 5 000 Kč.

Třídní učitelé:

1. věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků,vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků,o závažných skutečnostech informují ostatní vyučující,zejména o závěrech lékařských vyšetření a závěrech z psychologických poraden 

2. přesně evidují a kontrolují absenci žáků,vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti žáka pokud rodiče žádají uvolnění žáka z rodinných důvodů a absence nepřesáhne jeden den,uvolní tř. učitel,pokud je absence delší uvolňuje řed. školy v obou případech třídní učitelé vyžadují od rodičů písemnou žádost s uvedením důvodu

 3. pravidelně informují rodiče o prospěchu, chování žáka prostřednictvím žákovských knížek,hovorových hodin a schůzek rodičů 

4. souhrnné hodnocení píší 2x ročně do žákovských knížek tak,aby byla zajištěna informovanost žáků o prospěchu a chování podle požadavků klasifikačního řádu 

5. sledují zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách

 6. týdně kontrolují zápisy ostatních vyučujících v třídních knihách a na konci měsíce předkládají tř. knihu k podpisu ředitelce školy 

7. veškeré závažné události zapisují do ped. deníku žáka

 8. pravidelně doplňují i další ped. dokumentaci(katalogové listy,třídní výkazy)

 9. pokud posílají žáka na odborné vyšetření(psychologické,psychiatrické)vždy si vyžádají písemný souhlas zákonného zástupce žáka) 

10. provádí u žáků namátkové hygienické kontroly 

11. pozorně vyslechne dotaz.přání či stížnost žáka,vhodným způsobem na ně odpoví a zachová důvěrnost informace

 12. připravuje žáky k odpovědnému životu,vede je k porozumění, snášenlivosti, toleranci a rovnoprávnosti 

13. dbají o estetický vzhled učebny,poškození a závady zapisují do sešitu závad a usilují o konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.

Povinnosti školního dozoru:

 1. pracovníci vykonávají dozor podle rozpisu dozorů, dozírají na chování žáků na chodbách, ve třídách, na WC a vyžadují respektování hygienických zásad a usměrňují pohyb žáků po chodbách,  po dobu dozoru otevřou všechny dveře od tříd a neustále je kontrolují (zavřená okna, chování žáků ve třídě..)

2. dbají, aby žáci nepřecházeli do ostatních tříd

3. dozory na obědě dbají především bezpečného přechodu všech žáků do školní jídelny a zpět.      Vi : cesta na oběd: škola-přechody – CHKOŠ, MěKS, křižovatka  nad školou TGM, křižovatka u pošty, ŠJ jídelna v Rožmberské ulici -zpět  stejnou cestou. Dozory dbají rovněž na správné stravování všech přihlášených žáků (kultura stolování, slušné chování v jídelně)

Vychovatelka ŠD:

 1. vychovatelka ŠD po ukončení školní družiny dohlédne na odchod dětí ze školy,zejména bezpečný přechod vozovky

Správci kabinetů:

1. dbají na pořádek v kabinetech,řádné uložení učebních pomůcek a jejich evidenci 

2. pečují o dobrý stav učebních pomůcek

 3. zapůjčují pomůcky ostatním vyučujícím,provedenou zápis do sešitu výpůjček adbají na vrácení pomůcek 

4. bez dovolení správce kabinetu nejsou výpůjčky dovoleny 

5. v závěru kalendářního roku provede inventarizaci

Učitelé tělesné výchovy:

1. vstup do tělocvičny je povolen jen v přítomnosti učitele nebo vychovatelky ŠD 

2. zabezpečují respektování zásad pro užívání tělocvičny 

3. dbají na převléknutí žáků do cvičebního úboru

 4. cvičí ve svých cvičebních úborech

 5. každý vyučující zodpovídá za svoji skupinu žáků 

6. aktivně se podílejí na ochraně žáků při cvičení 

7. dbají zdravotního stavu žáků a respektují pokyny lékařů

 8. zabezpečují otevírání a zavírání tělocvičny

Učitelé pracovního vyučování:

1. zabezpečují dodržování řádu dílen

 2. dbají na vhodné oblečení žáků

 3. před každou hodinou Pv seznámí žáky s programem práce,použitém nářadí a nástrojích a o jejich bezpečném používání

 4. každý vyučující se plně věnuje své svěřené skupině a je v neustálém kontaktu se skupinou

 5. žákům je zakázán vstup do strojovny a do skladu nářadí do skladu zahradního nářadí je povolen vstup žákům pouze v doprovodu učitele

Výchovný poradce:

1. zabezpečuje styk rodičů se školou 

2. sjednocuje výchovné působení a je poradcem tř.učitele a vychovatelky ŠD 

3. řeší veškeré závažnější výchovné problémy na škole 

4. pracuje iniciativně podle vlastního plánu práce 

5. zabezpečuje vhodný výběr učebního oboru vycházejících žáků a zajistí včasné odeslání přihlášek do OU

Primární preventista sociálně negativních jevů:

1. lektorka poskytne informace o škodlivosti návykových látek žákům a jejich rodičům 

2. zabezpečí dostupnou literaturu a videokazety s touto problematikou,bude spolupracovat se SVISem 

3. eviduje záškoláctví žáků a zkoumá jeho příčiny

 4. aktivně pracuje podle vlastního plánu práce

Školník:

1. měsíčně provádí kontrolu spotřeby el.energie a vody 

2. odpovídá za kvalitu prováděného úklidu v celé budově školy

 3. kontroluje technický stav školní budovy 

4. zabezpečuje provádění oprav a běžné údržby 

5. v závěru kalendářního roku se podílí na inventarizaci

Školní řád – pracovníci školy byl projednán ped. radou 28.8.2019Školní řád -pracovníci školy byl projednán Školskou radou 16.11.2018

Základní škola ve Vimperku:

Vnitřní řád školní družiny:

1. Dopolední a odpolední ŠD – žáci,kteří jsou přihlášeni do ŠD a čekající na pokračování výuky,docházejí podle svého rozvrhu (většinou po skončení poslední vyučovací hodiny nebo po obědě).Vychovatelka musí vždy převzít žáky od ped.pracovníka,který vykonává nad žáky dozor a předává je do ŠD.

 2. Ve ŠD se věnují žáci zájmovým,odpočinkovým a rekreačním činnostem,které jsou zahrnuty v rozvrhu týdenního plánu. 

3. První školní den dostanou žáci přihlášky do ŠD,které doma rodiče vyplní (hlavně odchody ze ŠD – jedná se o přesný čas odchodu a o to zda-li bude žák odcházet sám nebo s rodiči). Tyto přihlášky jsou závazné.

 4. Nepřítomnost v ŠD musí být omluvena a to v součinnosti s třídním učitelem žáka nebo přímo vychovatelce. 

5. Chování žáků je v souladu se školním řádem .