Podle § 167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),zřizuje zřizovatel ve všech základních školách školskou radu,a to podle volebního řádu,který vydá

 •  třetinu školské rady jmenuje zřizovatel
 • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy
 • třetinu volí zákonní zástupci žáků 

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Co je úkolem školské rady a jaké má pravomoci:

 • zasedá nejméně 2x ročně
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu školy                       
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků ve škole
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠi
 • podává podněty a oznámení řediteli školy,zřizovateli,orgánům vykonávající státní správu ve 
 • školství a dalším orgánům státní zprávy

Rada Jč kraje   usnesením č.11/2005/RK dne 4.1.2005 schválila volební řád ŠRkterý je vyvěšen ve vývěsce „Volby do školské rady“ 1.patro budovy školy.

 Zápis ze zasedání Rady školy konané dne 12.10.2018, SŠ Nerudova 267, Vimperk

1. Přivítání přítomných členů
Přítomni za školskou radu :
    RNDr. Jana Krejsová
    Mgr. Helena Švehlová
    p. Jiří Mařík
    p. Petr Bolda
    p. Ladislav Marek
Omluveni :
    Ing. Martin Malý
Hosté zasedání školské rady :
    ředitel školy Ing. Petr Žuravský

2. Představení a seznámení účastníků s ředitelem školy
  
  Členové RŠ byli seznámeni s ředitelem školy, který byl jmenován KÚ Jč kraje a svoji činnost ve funkci ředitele zájil dne   
    1.8.2018

3. Schválení výroční zprávy
   Výroční zpráva školy za školní rok 2017-2018 byla předložena členům RŠ ke schválení, popřípadě k připomínkování.
   Byla jednohlasně schválena bez připomínek.

4. Různé
    Paní doktorka Krejsová se kladně vyjádřila k existenci učňovského kadeřnictví v Prachaticích a přislíbila spolupráci s orga-
    nizací aktivit, které pomohou škole s její prezentací
    Diskuze : Priority a potřeby jednotlivých učebních oborů
    Předběžný termín příštího zasedání RŠ

                                                             zapsala : Mgr. Helena Švehlová