Celá podoba školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v kanceláři školy

Zaměření školy

Co chceme a kam směřujeme

 • vytvořit klidné a nestresující prostředí pro rozvoj dovedností, vědomostí a vztahů ve škole, mezi žáky navzájem, mezi žáky a vyučujícími a také mezi pedagogickými pracovníky. To vše, pokud možno, v klidu s rozvahou a s úsměvem, protože „ S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“ (motivační název ŠVP).
 • respektovat specifika jak ve výchově, tak ve vzdělávání
 • zaměřit se na individuální vývoj našich žáků podle jejich osobních možností vzdělávacích i výchovných
 • věnovat zvýšenou pozornost žákům z nevhodného sociokulturního prostředí a pomoci jim v začlenění do kolektivu a zvládnutí učiva především za pomoci vyučujících a školní družiny
 • umožnit výchovu a vzdělání nejen žákům s mentálním postižením, ale i žáků s kombinovaným postižením (mentální + tělesné, mentální + sluchové, mentální + řečové a mentální a zrakové)
 • respektovat heslo, že každé dítě je na své úrovni vzdělavatelné

Škola pro život chceme:

 • žáky učit takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na rozvoj pracovních dovedností
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, kterými povedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu a k sounáležitosti ke kolektivu
 • vzhledem k sounáležitosti k EU, zavést výuku cizího jazyka
 • vést žáky k volbě povolání, za tímto účelem budeme preferovat výuku pracovního vyučování a pracovních činností ve všech vyučovacích předmětech
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, tudíž budeme podporovat výuku na počítačích a jejich využití
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve školním řádu
 • vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání
 • klást důraz na rozvoj komunikace, sebeobsluhy, rozvoj forem společenského styku, rozvoj sociální zdatnosti a sebevědomí žáků s ohledem ne individuální možnosti žáků
 • vést žáky ke vzájemné toleranci, respektování odlišností, k utváření pěkných vztahů k respektování autorit a svobody ostatních lidí. 

Škola pro všechny chceme:

 • uplatňovat individuální přístup k žákům, respektovat jejich zdravotní stav, mentální úroveň a sociokultirní prostředí
 • připravit žáky na vstup do života a co možná nejvhodnější zvolení učebního oboru, aby byl zohledněn zdravotní stav i mentální úroveň žáků
 • vést žáky k seberealizaci při sportu (sportovní hry mládeže a plavání) a v uměleckých činnostech (výtvarné a hudební)
 •  spolupracovat s rodiči žáků, vtáhnout je do dění školy návštěvou různých kulturních vystoupení a prezentací výsledků činností žáků při pracovním vyučování

Výchovné a vzdělávací strategie

Přehled KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ stanovených RVP ZV – LMP  (KK/počet TO, každý TO je označen číslem pro jednoznačnost při tvorbě VVSŠ a VVS u předmětů)

1. k učení   KKU/7Na konci základního vzdělávání žák:

 • (11) využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
 • (12) pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
 • (13) poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
 • (14) používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 • (15) dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • (16) chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
 • (17) uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

2. k řešení problémů  KKP/6

Na konci základního vzdělávání žák:

 • (21) vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
 • (22) řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
 • (23) přijímá důsledky svých rozhodnutí
 • (24) nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 • (25) dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
 • (26) dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

3. komunikativní   KKO/7

Na konci základního vzdělávání žák:

 • (31) vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • (32) rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 • (33) využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
 • (34) zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
 • (35) vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
 • (36) využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
 • (37) využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

4. sociální a personální   KSP/7

Na konci základního vzdělávání žák:

 • (41) posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 • (42) má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 • (43) respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • (44) rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 • (45) navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
 • (46) uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby

5. občanské  KOB/5

Na konci základního vzdělávání žák:

 • (51) zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
 • (52) zvládá běžnou komunikaci s úřady
 • (53) chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
 • (54) chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
 • (55) dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy

6. pracovní   KPR/8   

Na konci základního vzdělávání žák:

 • (61) zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
 • (62) má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
 • (63) dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
 • (64) pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
 • (65) je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
 • (66) reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
 • (67) má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 • (68) využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění