Úvod

Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č.j. 14514/2000 – 51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.

I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Proto věnujeme pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným zázemím. Snažíme se u všech dětí podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času. Školní preventivní strategie v této podobě je výsledkem upravování, zkoušení a zdaleka se nedá považovat za definitivní. Na základě zkušeností z každého školního roku hledáme tu nejefektivnější cestu, která vede ke zkvalitnění vlivu na naše žáky.

Celková atmosféra

Naše škola je poměrně malá, každý pracovník zná každého žáka a naopak., což považujeme za výhodu. Tuto výhodu malé školy si chceme udržet i do budoucna. Budeme dále usilovat o příjemné a klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy mezi učiteli, rodiči a žáky. Snažíme se budovat pozitivní vztahy uvnitř třídních kolektivů i mezi jednotlivými žáky. 

Řízení a realizace preventivních aktivit

Za realizaci Školní preventivní strategie zodpovídá školní metodik prevence (P. Košková), který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik prevence se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Školní preventivní strategie informuje vedení školy a pedagogický sbor a spolu s nimi vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 

Vzdělávání 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů spočívá v účasti školního metodika prevence na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. Pro pedagogy podílející se na realizaci Školní preventivní strategie se stává metodickým pomocníkem, který pro ně vyhledává nové informace, podněty nebo vhodné odborné semináře. Toto další vzdělávání bude odvislé od aktuální situace a nabídky. Dále je třeba seznámit vyučující se Školní preventivní strategií a ujednotit vedení záznamů o patologických jevech. 

Cíl programu

Cílem Školní preventivní strategie je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk a postižení schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, odmítání ve vztahu k vrstevníkům a cizím osobám, práce s emocemi, obrana proti manipulaci, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času.

Primární prevence

Primární prevenci má na starosti třídní učitel,který spolupracuje s metodikem prevence, popř. s VP. V tomto věku považujeme za nejdůležitější vštípit dítěti přesvědčení, že zdraví je základní životní hodnotou, kterou je třeba chránit. V tomto směru působíme na žáky průběžně, zejména v hodinách českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy,pracovní výchovy, prvouky, přírodovědy a tělocviku, dětem nenásilnou přijatelnou formou. Také učíme žáky vyjadřovat svoje názory slušnou neagresivní formou a vedeme je k sebevědomí. V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se nám osvědčily – besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, párová a skupinová práce, projektové vyučování, komunikativní kruh nebo využití materiálů školy z oblasti primární prevence. Prostředkem k dosažení těchto cílů jsou i hry a činnosti uvnitř třídních kolektivů během výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimoškolní akce: 

 • navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
   osvojování a upevňování základních návyků v rámci
 • hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence
 • zaměření individuální možnosti jejich postižení
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech (koření, alkohol, vztahy mezi žáky)
 • důraz na spolupráci s rodiči – čtyřikrát ročně
 •  informování rodičů o výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • široká nabídka volnočasových aktivit ve škole a DDM
 • ekologická výchova
 • návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů a besed apod.
 •  účast v soutěžích výtvarných, sportovních, hudebních atd.
Téma  Realizace 
 
Osobní bezpečí Průběžně po celý rok ve všech předmětech a aktivitách
Základní zásady mezilidské komunikace Průběžně ve všech předmětech a aktivitách, zejména při skupinových činnostech
Vztahy v dětském kolektivu Průběžně ve všech předmětech, zejména v ČJ, Prv, Tv, PV, OV(květen), při kolektivních činnostech
Každý člověk je jiný září – říjen, sledování a respektování odlišností (Prv, ČJ, Tv,PV,OV,PŘ,D
Základní hygienické návyky Průběžně ve všech předmětech a činnostech,
Využití volného času květen
Rodina, jako bezpečné místo Prosinec, duben (využití vánočních a velikonočních svátků v Prv, ČJ,OV,PV
 
Lidské tělo Tv – průběžně,PŘ
Zdraví a jeho ochrana Tv – průběžně, PŘ,OV,PV
Zacházení s léky Prv – hygiena, čistota – nemoc, úraz
Režim dne ČJ sloh, Prv – lidé a čas – orientace v čase,PŘ
Vztahy mezi lidmi V průběhu celého roku
Chování v krizových situacích Průběžně během roku
 
Pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti  člověk, lidské tělo, muž a žena; člověk, pečujeme o své zdravíČJ,OV,PŘ,PV
Zdraví a jeho ochrana  průběžně
Lidé kolem nás, multikulturní výchova ČJ,OV,D,PV,
Využívání volného času průběžně
Ochrana proti obtěžování cizí osobou Prv,PŘ,TV,OV,D,
4
Lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími ČJ čtení – formou rozhovorů, besed, výukových filmů
Životospráva a důsledky nevhodných návyků Průběžně podle potřeb ve výuce
Pojmy drogová závislost, a sexuální výchova ČJ čtení – informace v médiích, výukové programy
Vztahy v dětském kolektivu  divadlo, výlety, skupinová práce – průběžně
 
Domov, rodina, důvěra, vztahy Průběžně v hodinách ČJ – formou rozhovorů, besed, Vv – koláže
Léčivé a návykové látky Př – srovnání, výroba léků, závislost
Vztahy v dětském kolektivu Průběžně, společné akce – výlety, projekty, skupinové práce, Švp
Komunikace Průběžně ve všech hodinách – prezentace prací, práce ve skupinách, řešení modelových situací, návštěvy muzeí, divadel, výstav, komunikace s dospělými lidmi
Drogy a jejich vliv na organizmus Př – učivo člověk – beseda na dané téma, sbírání nejrůznějších informací v médiích, Tv – správná životospráva, vliv drog na organizmus, doping, ČJ – volný čas, kamarádi, konflikt a jeho řešení
Nebezpečí při komunikaci s cizími osobami ČJ – průběžně (modelové situace a rozhovory)
Sexuální chování, zneužívání Př – beseda, podle možností sledování výukového programu
Krizová centra Př – průběžně podle potřeby a vyskytujících problémů

Cíl:

děti by měly umět:

§  mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě

§ zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými

§ umět pojmenovat základní mezilidské vztahy

§ umět se chránit před cizími lidmi

§ umět odmítat

§ umět si správně zorganizovat svůj volný čas

§ umět rozlišit léky a návykové látky

§ znát základní informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách

§ znát následky užívání návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví

§ mít základní zdravotní návyky

§ umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc

§ znát důsledky svého chování

§ chápat pojmy jako lidská důstojnost, obětavost, všímavost atd.

§ znát nebezpečí gemblerství, alkoholismu, toxikománie, předčasného sexu atd.

§ vědět, na koho se obrátit při problémech a nebát se říci si o pomoc

Postupy při řešení jednotlivých patologických jevů Šikana (dle metodického pokynu č.j. 28275/2000-22)

 1.  rozhovor s žáky, kteří na šikanování upozornili
 2.  rozhovor s obětmi
 3. nalezení dalších vhodných svědků
 4. individuální, případně konfrontační rozhovory svědků (NIKOLI KONFRONTACE OBĚTI A AGRESORŮ)
 5.  zajištění ochrany obětem
 6. rozhovor a agresory, případně konfrontace mezi nimi
 7. vytvoření zápisu

Brutální skupinové násilí vůči oběti (dle metodického pokynu č.j. 28275/2000-22)

 1. překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti
 2. domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování
 3. zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
 4. pokračující pomoc a podpora oběti
 5. nahlášení policii
 6. vlastní vyšetřování

První pomoc při otravě návykovými látkami

 1. přivolat lékaře
 2. dostatek čerstvého vzduch
 3. opatřit informace o látce, která byla požita
 4. pokud je při vědomí – došlo k otravě ústy
 •  podat větší množství vody
 • vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení
 • zabránit prochladnutí
 • zajistit nepřetržitý dohled
 • ošetřit případná poranění
 • zjistit informace o požité látce a předat je lékaři pokud je při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím
 •  zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu
 • zabránit prochladnutí
 •  zajistit nepřetržitý dohled
 •  ošetřit případná poranění
 •  zjistit informace o požité látce a předat je lékaři

5. při bezvědomí – nikdy nepodávat nic ústy a nesnažit se vyvolávat zvracení

 •  položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk
 • sledovat dýchání
 • při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a zahájit dýchání z úst do úst
 • zabránit prochladnutí
 • zajistit nepřetržitý dohled
 • ošetřit případná poranění
 • zjistit informace o požité látce a předat je lékaři

Záškoláctví (dle metodického pokynu č.j. 10 194/2002-14)

 1. při neomluvené a zvýšené neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy
 2. ověřit věrohodnost omluvené nepřítomnosti
 3. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který jsou zástupci pozváni doporučeným dopisem. Zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Třídní učitel provede zápis z pohovoru. Zákonný zástupce podepíše a obdrží kopii zápisu. Odmítnutí převzetí se do zápisu zaznamená.
 4. při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi – ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu sociálně- právní ochrany dětí, školní metodik prevence. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamenává.
 5. neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 hodin – ředitel školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně- právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu
 6. při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu.

Šikana

Definice pojmu 

Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj než o čin.Dominantní znak šikany – bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika.

Varovné signály šikany pro rodiče 

 • dítě nemá kamaráda
 • nechuť jít do školy
 • střídá různé cesty do školy a ze školy
 • ztráta chuti k jídlu, neklidný spánek
 • ztráta zájmu o učení
 • výkyvy nálad, odmítá se svěřit, co ho trápí
 • žádá peníze, často „ztrácí“ své věci
 • přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými školními pomůckami
 • nedokáže uspokojivé vysvětlit svá občasná zranění (odřeniny, modřiny, popáleniny)
 • je nečekaně agresivní vůči sourozencům
 • trpí zdravotními potížemi (bolesti hlavy, břicha, bolesti jsou někdy simulované)
 • zdržuje se většinou stále doma

Co tedy dělat?

Připusťme, že několik výše uvedených signálů ve vás vzbudí určitě podezření, že by mohlo jít o šikanování vašeho dítěte. Znovu podotýkáme, že ideální stav nastane, když se vám dítě svěří. Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Přesvědčte ho, že mu chcete pomoci a to potom musíte dodržet. Vyslechněte vaše dítě, dejte najevo, že jeho informace berete vážně (i když se vám mohou zdát malicherné či nepodstatné). Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. Poskytněte dítěti veškerou podporu. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany.

Konkrétní kroky

 • Zjistěte přesně – pozor – „nevyslýchejte jako vyšetřovatel“ – co, kdy, kde se odehrávalo, kdo další byl přítomen.
 • Společně vytipujte svědky, kterým dítě ještě důvěřuje, o kterých ví, že nestojí na straně agresora a věří, že mu mohou pomoci.
 • Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se budete uvolňovat z práce).
 • Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.
 • Nemáte-li jistotu , že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte je doma, ale pozor – pečlivě zvažte, zda v jeho situaci může být samo.
 • Znovu dítě ubezpečujte, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.
 • Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy“. Neomlouvejte sami sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.