Zápis do 1. r. ZŠ a ZŠ speciální

 

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk

zápis do ZŠ, zřízené podle §16, odst. 9. ŠZ.

Místo konání: Základní škola, 1. máje 127, Vimperk 385 01

Termín: Vážení rodiče, termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji na tyto dny:

 

Pondělí 15. dubna a středu 17. dubna 2024 v době od 8:00 -11:00h

 Individuální termíny zápisu vašeho dítěte si můžete domluvit na tel. čísle 730 890 663 (Mgr. Helena Švehlová)

 Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 a také všech dětí, kterým byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém školním roce odložen.

 

Školní vzdělávací program naší školy je koncipován pro žáky s lehkým mentálním postižením, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a autismem a žáky se souběžným postižením více vadami.

Vážení rodiče, k zápisu, prosím, přineste:

  • Rodný list dítěte – kopii.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
  • Doporučující posouzení SPC/PPP k zařazení žáka do základní školy speciální.
  • Pokud dítě mělo odklad – kopii dokladu o odkladu školní docházky.

Při odkladu povinné školní docházky, prosím, přiložte:

  • Doporučení k odkladu školského poradenského zařízení (příslušná speciálně pedagogická centra).
  • Doporučení odborného, resp. dětského lékaře.

Kritéria pro přijetí:

  • Doporučující posouzení ŠPZ, které bude obsahovat:

❖ Údaj o zařazení žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

❖ Výše stupně a míra postižení podle doporučení SPC – výše stupně PO 3 a vyšší.

 

Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením §36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

 

Ing. Petr Žuravský

ředitel školy